Obecní knihovna

Kontakty:

knihovnaIvan@seznam.cz

www.knihovnaivan.webk.cz

Značné oblibě se těší činnost obecní knihovny (dříve místní lidové). V naší obci má knihovnictví dlouhou tradici, i když knihovnu potkalo v minulosti mnoho nepříjemných záležitostí. Bylo to časté stěhování knihovního fondu, knihy jeden čas dokonce ležely na hromadě ve škole. V roce 1980 se knihovní fond přestěhoval do důstojných podmínek na „Okále“, kde byla i úřadovna tehdejšího MNV. Po knihovnicích Zdeňce Jílkové a Vlastě Kvapilové převzala knihovnu učitelka Jana Koubková, která ji vede dodnes. Nyní sídlí obecní knihovna v přízemí budovy základní a mateřské školy. Obecní úřad jí tak poskytl důstojné zázemí a má zájem o její další rozvoj. Knihovna se snaží doplňovat knižní fond podle finančních možností obecního úřadu a v půlročních intervalech si zapůjčovala výměnné soubory knih z Regionálního fondu knihovny Břeclav. Čtenáři si mohou také půjčovat časopisy z 16 odebíraných titulů.

V devadesátých letech minulého století se knihovnice věnovala zejména školní mládeži. Pracoval zde čtenářský kroužek, který se zapojil do soutěže Klubu mladých čtenářů. V tu dobu četl v obci každý pátý občan. V minulých letech měla knihovna zapsaných i 180 čtenářů za rok.

Knihovna je otevřena pro veřejnost jednou týdně, v létě dvě hodiny,v zimním období tři hodiny. V současné době mají čtenáři k dispozici přes pět tisíc svazků. V roce 2007 bylo přihlášeno 55 čtenářů, z toho polovina dětí do 15 let. Pro ně připravuje knihovnice lekce zaměřené na čtenářskou gramotnost, podává jim informace o knihách a připravuje různé čtenářské soutěže. Za práci s dětmi, za výsledky práce se čtenáři a účast knihovny na kulturním dění v obci jí byl v květnu 1987 udělen titul Vzorná lidová knihovna.

V současné době probíhá internetizace a automatizace knihovny. Obecní úřad ve spolupráci s ministerstvem informatiky pořídil do knihovny počítač s připojením k internetu, který má k dispozici knihovnice, a díky laskavosti vedení školy mají zde občané šest počítačů, které mohou ve výpůjční dobu bezplatně využívat. Aby se naučila i starší generace, zejména ženy, používat počítač, začal na jaře 2007 při knihovně pracovat Dámský klub. Náplní jeho práce budou i jiné aktivity, protože knihovnice má záměr, aby se knihovna postupně stala centrem volného času zejména dospělých občanů.

Vnitřní prostory knihovny

Zřizovací listina Obecní knihovny v Ivani