Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Historie obce

Letecký snímek

V okrese Brno-venkov na levém břehu řeky Jihlavy na říční terase mezi řekami Jihlavou a Svratkou leží obec Ivaň. Obě řeky jsou lemovány lužními lesy, jejichž nejzachovalejší části s typickou flórou a faunou jsou chráněny jako přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava a přírodní památka Dolní mušovský luh. Severně od obce na svazích terasy se uprostřed porostů akátu dochovaly i zbytky teplomilné šipákové doubravy.

Ves patří ke starému sídelnímu území s prokázaným slovanským osídlením od časněslovanské doby a vznikla postupným vývojem na říční terase. Zřejmě tato poloha zapříčinila absenci dokladů staršího pravěkého osídlení, i když v širším okolí jsou doloženy dokonce nálezy staropaleolitické a v poslední době se na katastru zkoumaly pozůstatky římského polního tábora.

V souvislosti s první písemnou zmínkou o vsi bylo v dřívější literatuře uváděno falzum z roku 1073, podle něhož měl kníže Vratislav darovat část výnosu zdejšího hradu opatovickému klášteru u Pardubic. Ani opakovanými terénními výzkumy se však existence hradu dosud nepotvrdila, a tak je třeba mít za první písemnou zmínku o vsi až darování desátků z Ivaně kostelu sv. Jana Křtitele v Přibicích v roce l257. Německý název Eibis se v písemných pramenech objevuje poměrně pozdě, poprvé je doložen k roku 1673. Když dal král Rudolf v roce 1581 Fridrichovi ze Žerotína také ivaňské poddané, byla ves připojena k židlochovikému panství, u něhož setrvala až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Poté se stala součástí soudního okresu židlochovického, s nímž sdílela osudy i za okupace. Po osvobození Ivaně 17. dubna 1945 byla obec připojena k obnovenému politickému a soudnímu okresu Hustopeče a v letech 1950-1960 okresu Židlochovice. Od roku 1960 je součástí okresu Břeclav.

Za třicetileté války byla obec silně poničena, neboť z původních 57 sedláků jich válku přežilo jen 24. Ještě v roce 1716 nedosáhla ves předválečného počtu osedlých, bylo jich zde napočítáno jen 44. Až po tereziánském sčítání lidu v roce 1763 žilo v Ivani 487 osob v 69 rodinách. Největší počet obyvatel byl zjištěn v roce 1930 - plných 849. Od té doby počet obyvatelstva v podstatě klesá až na 702 lidí v roce 1991, žijících ve 205 domech.

V roce 1786 byla v obci zřízena lokální kuracie a v roce 1788 byla postavena farní budova. Fara však byla v Ivani zřízena až v roce 1869, do té doby náležela ves farností do Přibic a Pohořelic. Dnes je přifařena k Vranovicím v pohořelickém děkanstsví. Některé prameny uvádějí koncem 16. století existenci novokřtěnecké komunity, tzv. Habánská kronika však v Ivani uvádí pouze novokřtěnský mlýn.

Kostel sv. Bartoloměje z roku 1791 byl postaven na základech původní kaple z roku 1724. K jeho výraznějším přestavbám došlo v roce 1811, kdy byl podstatně rozšířen a v roce 1842, kdy na něm byla zvýšena věž. Památkovou ochranu požívá také budova fary, kříž a socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a dvoje boží muka.

Škola se v obci připomíná k roku 1787. Dnes je v Ivani pouze škola mateřská a neúplná základní škola. Druhý stupeň navštěvují děti ve Vranovicích.

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 41 ze 17. října 1997 byl obci udělen znak a prapor. Znak je popsán takto: "Červený štít se stříbrným vlnitým břevnem, prováděným nahoře volně postavenou zlatou palisádovou hradbou se dvěma věžemi, dole zlatým vykořeněným bezlistým dubem s devíti žaludy na konci větví". Prapor tvoří "červený list se třemi bílými čtvercovými poli o šířce jedné třetiny délky listu, umístěné v horním žerďovém rohu, ve středu listu a v dolním vlajícím cípu".

V současné době je Ivaň moderní, upravenou obcí, která se v r. 1990 osamostatnila. K důležitým investicím patřila především dostavba víceúčelového kulturního zařízení, přístavba základní školy, rekonstrukce fary, obecního úřadu a vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, infrastruktury v nových lokalitách pro výstavbu rodinných domů.  I když Ivaň neleží přímo u Mušovských jezer, stává se zejména v období turistické sezony výchozím místem pro výlety k nádržím i kempu. Ivaní rovněž prochází cyklistická stezka Brno-Vídeň a vinařské stezky. V obci se rozvíjí živnostenské podnikání především v oblasti autodopravy, stolařství, zemědělství a vinařství a služeb. Velká část ekonomicky činného obyvatelstva dojíždí do zaměstnání do Brna.

Fotografie obce

Kostel

Kostel

 
Socha

Socha

 
Škola

Škola

 
Letecký snímek

Letecký snímek

 
Kaple panny Marie Pomocné

Kaple panny Marie Pomocné

 
 
Vytvořeno 27.3.2013 20:53:20 | přečteno 4812x | ivana.mackova